Excursió a Sa Comuna de Lloret

“Sa Comuna”, és una zona de garriga i bosc d’una superfície de 131’25 hectàrees d’extensió, i es troba a 500 metres del centre urbà. Segons (Bibiloni, 1990) els orígens d’aquest espai es remunta al segle XIII allà on era explotada pels habitats de lloret en tres àmbits fonamentals: aprofitament de la vegetació, de la ramaderia i de la caça. Tradicionalment l’aprofitament directe per part dels habitants de lloret era l’ús dels pins com a consum propi de llenya i fusta de taulons. També  utilitzaven altres espècies com les estepes (Cistus monspeliensis) i les mates (Pistacia lentiscus), juntament amb les branques de pi, per a forns i teuleres; l’aladern (Phillyrea angustiflolia) per a fer coves i paners; les tanyades d’ullastre (Olea europaea var. Sylvestris) per a fer –mànecs i gaiatos; els albons o caramuixes (Ashodelus aestivus) per a fer canyissos per assecar figues.

A més, tot i que no hi ha sitges dins la Comuna, si que podem trobar rotlles de sitges a les finques dels costats, per tant sabem que també s’aprofitava la llenya per a fer carbó. Un altre ús bastant important va ser la recol·lecció de plantes medicinals, com el xuclamel o rotaboc (Lonicera implexa), la ruda (Ruta chalapensis) el matapoll (Daphene gnidium) i la ceba marina (Urginea maritima).

Durant la visita a la comuna el professor i guia de l’excursió Pau Bibiloni es va aturà a explicar cada una de les plantes més significatives que trobàvem i els usos tradicionals que se’n deriven.

Actualment l’ús que se’n fa de la finca pública són activitats d’esport (senderisme, bicicleta de muntanya , esports d’aventura, etc) i activitats d’oci i lleure en general.  La situació actual es regida conjuntament entre l’Ajuntament de Lloret, la Conselleria de Medi Ambien i l’Associació de caçadors “Sa Llebra”,  amb la finalitat de destinar l’espai natural a l’educació i sensibilització ambiental.

img_20161111_122043